РегистрацияВход0.00

Марка / Производител
Цена
Покажи

Milprazon - 4 мг. / 10 мг. - за малки котки и котенца с тегло най-малко 0,5 кг. - 2 бр.

Продуктов код: m2

12.90 лв.
-+

ЛИСТОВКА ЗА:

Mилпразон 4 mg/10 mg филмирани таблетки за малки котки и котенца с тегло най-малко 0,5 kg
Milprazon 4 mg/10 mg lm-coated tablets for small cats and kittens weighing at least 0,5 kg

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения
Производител, отговорен за освобождаване на партидата:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Германия
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Mилпразон 4 mg/10 mg филмирани таблетки за малки котки и котенца с тегло най-малко 0,5 kg
Милбемицин оксим, празиквантел
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа:
Aктивни субстанции:
Milbemycin oxime 4 mg
Praziquantel 10 mg
Кафяво-жълти, овални, двойно изпъкнали филмирани таблетки, с делителна черта от едната страна.
Таблеткатa може да се дели на равни части.
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
При котки: лечение на смесени инфекции, причинени от ларви и възрастни цестоди и нематоди от
следните видове:
- Цестоди:
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis
- Нематоди:
Ancylostoma tubaeforme
Toxocara cati
Профилактика на заболяването дирофилариоза (Dirolaria immitis), ако е показано едновременно
лечение срещу цестоди.
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при котки на възраст по-малко от 6 седмици и/или с тегло по-малко от 0,5 kg.
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от
ексципиентите.
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
При много редки случаи, след прилагане на комбинацията на милбемицин оксим и празиквантел,
особено при млади котки, се наблюдават системни симптоми (като сънливост), неврологични
симптоми (като мускулни тремори/некоординирани движения) и / или стомашно-чревни симптоми
(като повръщане и диария).
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този
ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.
7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки (малки котки и котенца).
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
За перорално приложение.
Животните трябва да бъдат претеглени с точност, за да се гарантира прецизно дозиране.
Минималната препоръчителна доза: 2 mg от милбемицин оксим и 5 mg празиквантел на kg се дават
перорално като еднократна доза.
В зависимост от телесната маса на котката, практическото дозиране е както следва:
Телесна маса
Филмирани тaблетки за
малки котки и котенца
(кафяво-жълти таблетки)
0,5 – 1 kg ½таблетка
> 1 – 2 kg 1 таблетка
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът трябва да се прилага с храна или след хранене. По този начин осигурявате оптимална
защита срещу заболяването дирофилариоза.
Продуктът може да бъде включен в програмата за превенция на заболяването дирофилариоза, ако е
показано едновременно лечение на тения. Продуктът има продължителност на действие за
профилактика на дирофилариозата един месец. За редовна профилактика на заболяването се
предпочита използването на монопродукти.
10. КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Този ветеринарномедицински
продукт не изисква никакви специални температурни условия за съхранение.
Срок на годност за таблетката, разделена на половина, след първо отваряне на опаковката: 6 месеца.

Разполовената таблетка трябва да се съхранява при температура под 25 °С в оригиналната опаковка и
да се използва при следващото приложение.
Съхранявайте блистера в картонената опаковка.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен
върху блистера и картонената опаковка след „Годен до:“.
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Той се препоръчва за лечение на всички животни, които живеят едновременно в едно домакинство.
С цел ефективен контрол на инфекция с тения, информация за наличието и чувствителността на
паразитите (епидемиологична информация), както и условията на живот на котката трябва да се вземат
под внимание.
При наличие на инфекция с тения D. caninum, трябва да се предприеме съпътстващо лечение срещу
междинни гостоприемници, като бълхи и въшки, за да се предотврати повторно заразяване.
Вследствие на често повтарящо се приложение на антихелминти от този клас, може да се развие
резистентност на паразитите към всеки клас антихелминтни средства (лекарства, действащи срещу
тения).
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Не са провеждани проучвания с тежко изтощени котки или с такива със сериозни нарушения на
бъбречната или чернодробната функция. Продуктът не се препоръчва за такива животни или може да
се прилага само след преценка полза / риск от отговорния ветеринарен лекар.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
При случайно поглъщане на таблетките, особено от дете, незабавно да се потърси медицински съвет,
като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.
След употреба, измийте ръцете си.
Ехинококозата представлява опасност за хората. Тъй като ехинококозата е заболяване, което подлежи
на обявяване към World Organisation for Animal Health (OIE), трябва да се получат специфични
ръководства за лечение и проследяване, както и за опазване на здравето на хората от съответния
компетентен орган.
Бременност и лактация:
Ветеринарномедицинският продуктът може да се използва при котки за разплод, включително
бременни и лактиращи котки.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Едновременното използване на милбемицин оксим и празиквантел със селамектин се понася добре.
Не са наблюдавани взаимодействия когато макроцикличния лактон селамектин, приложен в
препоръчителната доза, е даван по време на лечение с комбинацията от милбемицин оксим и
празиквантел в препоръчителнато доза. Поради липса на по-нататъшни изследвания, трябва да се
внимава в случай на едновременна употреба на продукта с други макроциклични лактони. Също така,
не са провеждани проучвания при животни в репродуктивна възраст.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
В случай на предозиране, освен симптомите, наблюдавани при препоръчваната доза (вижте точка 6),
може да се наблюдава лигавене. Това състояние обикновено изчезва спонтанно в рамките на един ден.
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ
ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат
унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.
Продуктът не трябва да се изхвърля във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за рибите и
другите водни организми.
14. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Кутия с 1 блистер с 2 таблетки.
Кутия с 1 блистер с 4 таблетки.
Кутия с 12 блистера, всеки блистер съдържа 4 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с
териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.
Крка България ЕООД

Този продукт се отпуска само по лекарско предписание, а продажбата се осъществява на място след предоставяне на рецепта, издадена от регистриран ветеринарен лекар!

Възможно е при направата на Вашата поръчка, този продукт вече да е изчерпан. Ако съответния продукт липсва, ще се свържем с Вас на посочения телефонен номер или имейл. Ако продукта е наличен, той ще Ви бъде доставен в уговорения срок.